ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

 1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.
 2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len ZUŠ) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
 3. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi.
 4. Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.
 5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ
  a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
  b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
  c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona.
 6. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v štyroch odboroch: – hudobnom – tanečnom – výtvarnom – literárno-dramatickom.
 7. Termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy, zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prijať.
 8. Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu, alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v základnom štúdiu.
 9. Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium, a na druhý stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia.
 10. Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v základnej umeleckej škole sú zverejnené na www.minedu.sk.