UMELECKÁ RADA

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam a organizačným opatreniam vedenia školy. Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce. Jej členovia tiež tvoria komisiu pri výbere žiakov na verejné vystúpenia. Zasadanie Umeleckej rady zvoláva riaditeľ školy podľa plánu organizácie školského roku.

V školskom roku 2016/2017 členmi umeleckej rady sú :

 

Mgr.art. Štefan Jurík – dychové oddelenie

Ľubica Lastovicová – klavírne oddelenie

Katarína Bošanská – akordeónové a keyboardové oddelenie

Soňa Meňhertová – spevácke oddelenie

Ladislav Kondé – strunové oddelenie

Mgr.art. Zuzana Mičkeová – tanečné a výtvarné oddelenie