UMELECKÁ RADA

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam a organizačným opatreniam vedenia školy. Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce. Jej členovia tiež tvoria komisiu pri výbere žiakov na verejné vystúpenia. Zasadanie Umeleckej rady zvoláva riaditeľ školy podľa plánu organizácie školského roku.

V školskom roku 2022/2023 členmi umeleckej rady sú:

 

Mgr. art. Štefan Jurík – dychové oddelenie

Ľubica Lastovicová – klavírne oddelenie

Katarína Bošanská – akordeónové a keyboardové oddelenie

Soňa Meňhertová – spevácke oddelenie

Ladislav Kondé – strunové oddelenie

Mgr. art. Zuzana Mičkeová  – výtvarné oddelenie

Mgr. Michaela Borčinová  – tanečné, LDO oddelenie