ŠKOLNÉ ZUŠ ZLATÉ MORAVCE

VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle§ 6 ods.1 a zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto novelizáciu č. 5, ktorou upravuje a dopÍňa výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole.

 

Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ, ak plnoletý žiak, alebo zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada a preloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi (zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi).

 

Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom školy. (uhradenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach je potrebné vyplatiť do 15. septembra)

 

Táto novelizácia č.5 všeobecne záväzného nariadenia č.1/2008 bola schválená mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach na 18.zasadnutí dňa 30.6.2016 a nadobúda účinnosť od 1.9.2016.

Žiak sa stáva žiakom školy po uhradení školného. Ak žiak na konci školského roka nemá v plnej miere uhradené školné, nemá nárok na ukončenie ročníka, pokračovanie v štúdiu v ďalšom školskom roku a na vysvedčenie.

KONTRAHOVANIE ŽIAKOV

Pri žiadosti o kontrahovanie žiaka sa hradí v plnej sume štúdium za oba ročníky, v ktorých sa kontrahuje.

VRÁTENIE ŠKOLNÉHO

V zmysle interných nariadení a smerníc schválených vedením základnej umeleckej školy sa školné vracia za podmienok:

1. zo zdravotných dôvodov (žiak je dlhodobo PN/ nie je schopný/á ďalej pokračovať v štúdiu)

2. ak je zákonný zástupca preukázateľne v hmotnej núdzi

 

 

V zmysle interných nariadení a smerníc schválených vedením základnej umeleckej školy sa školné nevracia pri:

3. strate záujmu o štúdium

HUDOBNÝ ODBOR

10 €

MESAČNE

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

Prípravné štúdium individuálne a skupinové vyučovanie s nástrojom od pol roka

18 €

MESAČNE

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM I. a II. STUPEŇ - INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE

Individuálne vyučovanie hlavného predmetu

VÝTVARNÝ ODBOR

10 €

MESAČNE

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM - SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu

13 €

MESAČNE

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM - SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu

TANEČNÝ ODBOR

15 €

MESAČNE

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

13 €

MESAČNE

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

35 €

MESAČNE

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Štúdium hlavného predmetu vo všetkých odboroch ZUŠ