ŠKOLNÉ NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle§ 6 ods.1 a zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto novelizáciu č. 5, ktorou upravuje a dopÍňa výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole.

 

Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ, ak plnoletý žiak, alebo zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada a preloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi (zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi).

 

Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom školy. (uhradenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach je potrebné vyplatiť do 15. septembra)

 

Táto novelizácia č.5 všeobecne záväzného nariadenia č.1/2008 bola schválená mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach na 18.zasadnutí dňa 30.6.2016 a nadobúda účinnosť od 1.9.2016.

HUDOBNÝ ODBOR

7 €

MESAČNE

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Prípravné štúdium skupinové vyučovanie
(bez hlavného nástroja)

8 €

MESAČNE

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE

Prípravné štúdium individuálne a skupinové vyučovanie s nástrojom od 2. ročníka od pol roka

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM I. A II. STUPEŇ

15 €

MESAČNE

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE

Individuálne vyučovanie hlavného predmetu

8 €

MESAČNE

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE ZBOROVÉHO SPEVU

skupinové vyučovanie hlavného predmetu

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

30 €

MESAČNE

INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Individuálne štúdium hlavného predmetu študentov, ktorí majú vlastný príjem

25 €

MESAČNE

SKUPINOVÉ ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

skupinové štúdium hlavného predmetu študentov, ktorí majú vlastný príjem

TANEČNÝ ODBOR

7 €

MESAČNE

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu

10 €

MESAČNE

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu

VÝTVARNÝ ODBOR

7 €

MESAČNE

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu

10 €

MESAČNE

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu

15 €

MESAČNE

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu študentov, ktorí nemajú vlastný príjem

25 €

MESAČNE

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Skupinové vyučovanie hlavného predmetu študentov, ktorí nemajú vlastný príjem