POPLATKY

Vážení rodičia, dovoľte mi aby som sa Vám touto cestou vyjadrila k rozhodnutiu na poslednom plenárnom zasadnutí rodičov pri Základnej umeleckej škole Zlaté Moravce. Rada by som sa poďakovala Vám všetkým , ktorí venujete pozornosť fungovaniu školy. Ste nápomocní v každej situácii a rozvoj pedagogickej aj nepedagogickej štruktúry školy Vám nie je ľahostajný.

Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach každoročne prináša radosť mestu i jeho širokému okoliu svojimi úspechmi dosiahnutými prostredníctvom nadaných žiakov a ich pedagógov. Táto interakcia by ale nebola možná bez Vašej spolupráce.

Na poslednom plenárnom zasadnutí rodičov odzneli plodné podnety a myšlienky. Mimoriadne ma teší návrh zo strany rodičov na zvýšenie príspevku do OZR za rodinu, ktorý sme po dohovore ustálili na sume 20,- € na rodinu. Tento príspevok je použitý na materiálno-technické vybavenie vyučovacieho procesu, bez ktorého by nebol možný. Váš pozitívny prístup a záujem je to najdôležitejšie, čo vaše deti na ceste svojho umeleckého rastu potrebujú.

Za to Vám v mene vedenia ZUŠ, v mene pedagógov ZUŠ, a aj v mene mojom vyslovujem veľké poďakovanie.

Predseda OZR

Mgr. Jana Hoksová