ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V tejto sekcii nájdete odpovede na Vami často kladené otázky. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte.

Ako sa dá prihlásiť na štúdium?

Vyplnením elektronickej prihlášky a úspešným absolvovaním prijímacích pohovorov.
Ďalšie informácie nájdete v sekcii Informácie o štúdiu – Prijímacie pohovory

Prijímate žiakov aj v priebehu školského roka?

Len výnimočne, a to v prípade uvoľnenia miest na základe odhlásenia sa žiakov počas školského roka.

Je štúdium na ZUŠ obmedzené vekom?

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu prevažne pre žiakov základných a stredných škôl.
Do prípravného ročníka hudobného, výtvarného a tanečného odboru prijímame deti od 6 rokov (resp. deti, ktoré sú žiakmi 1. triedy na základnej škole).

Musia absolvovať prijímacie pohovory aj deti, ktoré idú do prípravky?

Áno, prijímacie pohovory musia absolvovať všetci uchádzači o štúdium na ZUŠ.

Platí sa školné?

Áno. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
Ďalšie informácie nájdete v sekcii informácie o štúdiu – školné.

Za akých okolností môžem požiadať o zľavu na školnom?

Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Ako môžem zaplatiť školné a poplatok do Občianskeho združenia rodičov?

Platby sa realizujú prevodom na účet alebo poštovou poukážkou, ktorú žiaci dostávajú od svojho pedagóga.

Nemáme hudobný nástroj, môžeme si ho požičať zo ZUŠ?

Občianske združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole zapožičiava pre študentov hudobné nástroje. Podľa kapacitných možností požičiavame husle, akordeón, keyboard, a priečnu flautu za poplatok 5 eur mesačne. Náhľad zmluvy nájdete v sekcii informácia o štúdiu – zapožičanie hudobných nástrojov.

Je hudobná náuka povinná?

Áno, hudobná náuka je povinný a klasifikovaný predmet pre všetkých žiakov hudobného odboru. V prípade, že žiakovi stanovený termín hudobnej náuky pre daný ročník nevyhovuje, môže po dohode s pedagógom navštevovať konzultačné hodiny pre individuálne štúdium hudobnej náuky.

Sú záverečné skúšky povinné?

Áno. V prípade, že sa ich žiak nezúčastní, nemôže dostať záverečné vysvedčenie a nemá nárok na postup do vyššieho stupňa štúdia.
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky žiak dostane záverečné vysvedčenie spolu s potvrdením o vykonaní záverečnej skúšky a riadnom ukončení daného stupňa štúdia. Žiak potom môže pokračovať v štúdiu na ďalšom stupni.

V ktorých ročníkoch sa konajú záverečné skúšky?

Prvé skúšky sú vo 4. ročníku prvého stupňa základného štúdia (vo všetkých odboroch).
Druhé skúšky sú vo 4. ročníku druhého stupňa základného štúdia (vo všetkých odboroch). Postupne sa budú konať druhé záverečné skúšky vo všetkých odboroch až vo 4. ročníku druhého stupňa základného štúdia, čo súvisí s prechodom na nový systém vzdelávania podľa Školského vzdelávacieho programu.
Tretie záverečné skúšky sa konajú vo 4. ročníku II. stupňa základného štúdia.
Štvrté záverečné skúšky sa konajú vo 4. ročníku štúdia pre dospelých. Povinnou súčasťou záverečných skúšok je aj verejné vystúpenie v hudobnom a tanečnom odbore, resp. výstava prác v koncertnej sále vo výtvarnom odbore.

Ako sa dá odhlásiť zo štúdia?

O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona

Učí sa v ZUŠ cez školské prázdniny?

Nie, prázdniny a štátne sviatky platia v ZUŠ rovnako ako na základných a stredných školách na Slovensku.

MÁTE OTÁZKU?

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša otázka