MOŽNOSTI ŠTÚDIA

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA POSKYTUJE VZDELÁVANIE V HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM A LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE

HUDOBNÝ ODBOR

hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na husliach, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na trúbke, hra na tenore, hra na barytóne, hra na bicích nástrojoch, spev, hudobná náuka, štvorručná hra, komorná hra a obligátne nástroje.

Hudobný odbor základnej umeleckej školy je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev) a kolektívnych aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a štvorručná hra, komorný spev a pod.). Komplexná výučba prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka.

 

Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. Podmienkou na prijatie je základná orientácia v časopriestore hudby.

 

V hudobnom odbore sa výrazne prejavuje dvojaká koncepčná línia základnej umeleckej školy: na jednej strane pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách, na vysokoškolské štúdium hudby na učiteľských fakultách a na vysokých školách umeleckého zamerania a na druhej strane vychováva prostredníctvom hudby deti v prípravnom štúdiu (žiaci od 5 rokov do 6 rokov), žiakov (študentov) v primárnom (od 7 rokov) a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní a v II. stupni základného štúdia.

 

Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je paralelné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

ŽIACI

 1. sa orientujú v hudobnej kultúre a svete hudobného umenia,
 2. prejavujú vlastné postoje a rozlišujú hodnoty v hudbe rôznych štýlov a žánrov,
 3. demonštrujú rozvinuté pohybové procesy v senzorickej a motorickej zručnosti (zbehlosti) pri hre na hudobnom nástroji,
 4. uplatňujú základy hudobného myslenia, hudobného a estetického vedomia v sústave a v medzipredmetových vzťahoch,
 5. čítajú notový text s porozumením a zapojením intelektových kompetencií (vnímanie, pochopenie, zapamätanie a využitie),
 6. vlastnou tvorivou činnosťou prejavujú kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu,
 7. vyhľadajú a spracujú informácie.

TANEČNÝ ODBOR

výučba hudobno-pohybovej výchovy, tanečnej prípravy klasických, historických, ľudových, kreatívnych, moderných, džezových tancov, tancov iných národov, dejín tanca a tanečnej praxe.

Tanečný odbor je programom rôznych tanečných a pohybových činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností, tanečných a hudobno-pohybových kompetencií žiakov. Cieľom výučby predmetov jednotlivých študijných zameraní tanečného odboru na základnej umeleckej škole napomáhať žiakom vytvárať si nové poznatky na základe zážitkov zo psychomotorických a senzomotorických činností, nie riadiť učenie len na zapamätanie sprostredkovane odovzdaných poznatkov.

Počas prípravného štúdia, ktoré trvá najviac dva roky (žiaci od 6 rokov), pedagogický zamestnanec pripravuje žiaka prostredníctvom obsahu vzdelávania v predmete hudobno-pohybová príprava na ďalšie štúdium. Cieľom vyučovacieho procesu v prípravnom štúdiu je zároveň overenie predpokladov pre ďalšie štúdium v tanečnom odbore.

 

Cieľom vyučovacieho procesu v prvej časti I. stupňa základného štúdia (žiaci od 7 rokov) tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov pre ďalšie štúdium v tanečných technikách klasického, ľudového a džezového tanca. Zároveň na konci štúdia u mimoriadne nadaných žiakov je možné pokračovať v štúdiu tanca na tanečných konzervatóriách.

 

Cieľom vyučovacieho procesu v druhej časti I. stupňa základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch moderného scénického a ľudového scénického tanca alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni základného štúdia v ZUŠ. Podmienkou úspešného absolvovania I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník (klasický, ľudový a džezový tanec) a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení. Pri mimoriadnom nadaní a záujme môže absolvent I. stupňa absolvovať prijímacie skúšky na šesťročné štúdium na hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním Tanec.

ŽIACI

 1. získajú všeobecnú orientáciu v oblasti tanečného umenia,
 2. rozvíjajú kompetencie, zručnosti a návyky, ktoré sú predmetom umeleckého vzdelávania v oblasti tanca,
 3. aplikujú vedomosti a zručnosti získané vzdelávaním v samotnej tanečnej interpretácii i v pochopení obsahu choreografických diel tanečného umenia,
 4. dosiahnu úroveň požadovaných schopností a zručností kvalitných tanečníkov pre potreby amatérskych tanečných súborov a kvalitných uchádzačov pre štúdium na konzervatóriách a vysokej škole umeleckého zamerania,
 5. komunikujú im vlastným spôsobom,
 6. tvoria tanečno-pohybové celky,
 7. realizujú nápady a podnety v odbore tanečného umenia.

Druhý stupeň tanečného vzdelávania prebieha na II. stupni základného štúdia, trvá tiež 4 roky. Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je možné absolvovanie talentových prijímacích skúšok na vysoké školy umeleckého zamerania.

VÝTVARNÝ ODBOR

realizácia v oblasti kreslenia, maľovania, sochárskej, priestorovej a objektovej tvorbe, umeleckej fotografii, grafickej tvorbe, počítačovej grafike a práci s materiálom.

Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby. Edukačný proces je zameraný na rozvíjanie špecifických schopností žiaka a zároveň na celistvosť jeho osobnosti, na jeho integráciu do kultúrnych hodnôt a zároveň na budovanie vlastnej individuality prejavujúcej sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V nadväznosti na všeobecné vzdelanie metodicky rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení.

 

Na štúdium vo výtvarnom odbore je možné prijať žiakov, ktorí preukazujú určitú mieru nadania a talentu (súboru schopností, ktoré umožňujú osobité, nadpriemerné výkony, v niektorej z oblastí výtvarného vyjadrovania), ktorú škola posúdi na základe výtvarných prác. Žiak je zaradený do ročníka s ohľadom na jeho vek a rozvinutosť schopností.

 

Cieľom výtvarného odboru je rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické zručnosti, otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov, slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií), viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby, v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu), podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho samostatné a prínosné riešenia a uvádzať žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry.

ŠTÚDIUM VO VÝTVARNOM ODBORE SA ČLENÍ NA:

 1. Prípravné štúdium – jedno alebo dvojročné štúdium detí predškolského veku, ktoré vekovo zodpovedá žiakom predprimárneho vzdelávania (od 5 rokov do 6 rokov). Prípravné štúdium trvá jeden alebo dva roky.
 2. Prvá časť prvého stupňa základného štúdia – primárne umelecké vzdelávanie ISCED 1B, ktorá vekovo zodpovedá žiakom primárneho vzdelávania na ZŠ (žiaci od 7 rokov). Štúdium prvej časti prvého stupňa základného štúdia trvá štyri roky.
 3. Druhá časť prvého stupňa základného štúdia – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie ISCED 2B, ktorá vekovo zodpovedá žiakom nižšieho sekundárneho vzdelávania na ZŠ. Štúdium druhej časti prvého stupňa základného štúdia trvá štyri roky.
 4. Druhý stupeň základného štúdia, ktorý vekovo zodpovedá žiakom sekundárneho vzdelávania na SŠ. Štúdium druhého stupňa základného štúdia trvá štyri roky.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

prednes, kreatívne a tvorivé písanie, dramatická príprava, javiskový prednes, javiskový pohyb

Literárno-dramatický odbor je zo všetkých odborov ZUŠ najmladší. Zahŕňa dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti. Žiaci sa učia kultivovane vystupovať a hovoriť pred publikom, pričom postupne odbúravajú strach z verejného prejavu a nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti v oblasti medziľudskej komunikácie. Tým sa štúdium v literárno-dramatickom odbore zároveň stáva aj vhodnou prípravou na povolania, ktorých úspech závisí od schopnosti komunikácie, pohotového a zrozumiteľného vyjadrovania a od schopnosti vytvárania dobrých medziľudských vzťahov.

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Súčasťou štúdia odboru je teória, história divadla, literatúry a filmu