PRIJÍMACIE POHOVORY

ČAS A MIESTO KONANIA PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

 

Podľa vyhlášky č. 324/2008 § 5, ods. 2 o základnej umeleckej škole sa prijímacie pohovory do všetkých odborov ZUŠ konajú prvý júnový týždeň, v čase, ktorý určí vedenie školy. Riaditeľ školy určí komisiu prijímacích pohovorov. Prijímacie pohovory sa budú konať v hlavnej budove školy na ulici Janka Kráľa 4 v Zlatých Moravciach. Miestnosti konania prijímacích pohovorov do jednotlivých odborov budú uverejnené na nástenke pri vchode do budovy ZUŠ a na webovej stránke školy minimálne mesiac pred začiatkom konania prijímacích pohovorov. Povinnosťou rodičov a zákonných zástupcov žiakov je vyplnenie elektronickej prihlášky dostupnej na našej webovej stránke www.zuszm.sk pred príchodom na prijímacie pohovory. V prípade problémov s podaním elektronickej prihlášky, budú mať rodičia a zákonní zástupcovia možnosť vypísať elektronickú prihlášku v spolupráci s pedagógom na prijímacích pohovoroch. Žiaci budú prijímaní do jednotlivých odborov na základe nižšie uvedených požiadaviek.

 

O aktuálnych informáciách týkajúcich sa prijímacích pohovorov budete informovaní na webovej stránke www.zuszm.sk.

 

Informovať sa môžete aj na tel. č. 037/642 62 11, 037/642 35 58, prípadne mailom na zuszm@zuszm.sk

POŽIADAVKY

HUDOBNÝ ODBOR

Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (klopkaním alebo tlieskaním) a zaspieva krátku melódiu (niekoľko tónov) zahranú na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.

TANEČNÝ ODBOR

Skúmame pohybové schopnosti, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Do tanečného odboru prijímame deti od 6 rokov.

VÝTVARNÝ ODBOR

Na prijímacie pohovory si deti prinesú 2 až 3 domáce práce, v ktorých hodnotíme výtvarné cítenie a cit pre líniu, tvar a farby.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Na prijímacie pohovory si deti pripravia jednu báseň, v ktorej hodnotíme rečový prejav. Súčasťou talentovej skúšky je aj čítanie vybraného textu s porozumením.

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ

Na základe prijímacieho pohovoru bude komisiou dieťa vyhodnotené. Výsledok sa zaeviduje v prijímacom protokole. Potom v zákonnej lehote bude rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa elektronicky, príp. poštou odoslané rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

 

NÁSTUP DO ZUŠ

Je vždy v ten istý deň ako v základných školách. Žiaci si prevezmú žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú šeky alebo bankingový príkaz na uhradenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach, ktorý je potrebný vyplatiť do 15.septembra, a príspevku do fondu Rodičovského združenia.

 

Od školského roka 2016/2017 informuje ZUŠ rodičov o platbách cez elektronický systém iZUŠ. Každý žiak má pridelený samostatný variabilný symbol a poplatky sa uhrádzajú na samostatný účet školy.