RADA ŠKOLY

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI ZUŠ

stiahnuť

Členovia Rady školy :

Ľubica Lastovicová – predsedníčka rady školy / zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Michaela Borčinová – zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Veronika Petrovičová – zástupca nepedagogických zamestnancov

Ing. Jana Kramárová – zástupca rodičov / ekonóm občianskeho združenia rodičov

Ing. Vladimír Kováč – zástupca rodičov

Ing. Lívia Orgoníková – zástupca rodičov

MUDr. Milena Dodoková – zástupca rodičov

PaedDr. Pavol Petrovič – zástupca zriaďovateľa

Vladimír Klučiar – zástupca zriaďovateľa

MVDr. Marta Balážová – zástupca zriaďovateľa

Marián Tomajko – zástupca zriaďovateľa