RADA RODIČOV

Radu rodičov tvoria riadne zvolení zástupcovia rodičov detí našej školy. V rade rodičov je zastúpený vždy jeden rodič z každej triedy v škole. Členovia rady rodičov si spomedzi seba zvolia predsedu, ktorý je oprávnený vystupovať v mene Rady rodičov. Na svojich zasadnutiach prejednáva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí. Plénum rozhoduje aj o najdôležitejších dokumentoch združenia, schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny, plán činností, výročnú správu, rozpočet, správu o hospodárení a výšku členského príspevku. Každý kto zaplatí členský príspevok sa stáva v súlade so stanovami OZR článok č. 4, členom pléna občianskeho združenia s hlasom rozhodujúcim. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov. Stretáva sa počas roka na svojich zasadnutiach.

Mgr. Jana Hoksová – predseda OZR

Ing. Jana Kramárová

PhDr. Miroslava Veľká

Bc. Silvia Novická Valachová

Ing. Veronika Petrovičová

Jana Pavlíková

Mgr. Herdová Mária
Ing. Vladimír Kováč
Ing. Ingrid Kováčová
Mgr. Viera Kováčová
Mgr. Alexandra Bodo
Jana Debnárová

Zuzana Molnárová

Mgr. Mária Pániková

Jana Danková
Jana Švecová
Slavomír Bajús
Mgr. Augustín Šurín
Ing. Ján Adamec

Mgr. Simona Blažková Dis. art.
Ing. Magdaléna De Haas Horváthova