RADA RODIČOV

Radu rodičov tvoria riadne zvolení zástupcovia rodičov detí našej školy. V rade rodičov je zastúpený vždy jeden rodič z každej triedy v škole. Členovia rady rodičov si spomedzi seba zvolia predsedu, ktorý je oprávnený vystupovať v mene Rady rodičov. Na svojich zasadnutiach prejednáva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí. Plénum rozhoduje aj o najdôležitejších dokumentoch združenia, schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny, plán činností, výročnú správu, rozpočet, správu o hospodárení a výšku členského príspevku. Každý kto zaplatí členský príspevok sa stáva v súlade so stanovami OZR článok č. 4, členom pléna občianskeho združenia s hlasom rozhodujúcim. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov. Stretáva sa počas roka na svojich zasadnutiach.

Mgr. Jana Hoksová – predseda OZR

Ing. Jana Kramárová

PhDr. Miroslava Veľká

Zuzana Ďatková

Jana Gabalová

Mgr. Katarína Pršanová

Slávka Gálová

Mudr. Milena Dodoková 

Lívia Páleníková

Lýdia Striešková

Ing. Emil Lintner 

Ing. Veronika Petrovičová
Ing. Vladimír Kováč
Mgr. Alexandra Bodo

Mgr. Zuzana Molnárová
Ing. Lívia Orgoníková

Miroslav Tonka

Alžbeta Šprláková

Mgr. Elena Ujčíková 

Mgr. Lenka Krchňavá

Mgr. Katarína Puháková