RADA RODIČOV

Radu rodičov tvoria riadne zvolení zástupcovia rodičov detí našej školy. V rade rodičov je zastúpený vždy jeden rodič z každej triedy v škole. Členovia rady rodičov si spomedzi seba zvolia predsedu, ktorý je oprávnený vystupovať v mene Rady rodičov. Na svojich zasadnutiach prejednáva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí. Plénum rozhoduje aj o najdôležitejších dokumentoch združenia, schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny, plán činností, výročnú správu, rozpočet, správu o hospodárení a výšku členského príspevku. Každý kto zaplatí členský príspevok sa stáva v súlade so stanovami OZR článok č. 4, členom pléna občianskeho združenia s hlasom rozhodujúcim. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov. Stretáva sa počas roka na svojich zasadnutiach.

Mgr. Jana Hoksová – predseda OZR

Ing. Jana Kramárová

Mgr. Zuzana Molnárová

Lýdia Striešková

Mgr. Lenka Krchňavá

Mgr. Judita Želibová

Romana Hasprová

Daniela Povodová

Lívia Páleníková

Mgr. Jana Pavlíková

Bc. Roman Gálik

Mgr. Andrea Miháliková

PhamDr. Jana Ondrejková

Ing. Silvia Juríková

Ľudmila Brandtová

Mgr. Simona Blažková

Božena Baťová

Ľubica Kováčová

Dana Martinkovičová

Marianna Hubočanová

Ing. Andrea Lacková

Mgr. Ján Nehéz