RADA RODIČOV

Radu rodičov tvoria riadne zvolení zástupcovia rodičov detí našej školy. V rade rodičov je zastúpený vždy jeden rodič z každej triedy v škole. Členovia rady rodičov si spomedzi seba zvolia predsedu, ktorý je oprávnený vystupovať v mene Rady rodičov. Na svojich zasadnutiach prejednáva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí. Plénum rozhoduje aj o najdôležitejších dokumentoch združenia, schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny, plán činností, výročnú správu, rozpočet, správu o hospodárení a výšku členského príspevku. Každý kto zaplatí členský príspevok sa stáva v súlade so stanovami OZR článok č. 4, členom pléna občianskeho združenia s hlasom rozhodujúcim. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov. Stretáva sa počas roka na svojich zasadnutiach.

Mgr. Jana Hoksová – predseda OZR

Ing. Jana Kramárová
MUDr. Milena Dodoková
Mgr.Gabriela Turčanová
Ing. Vladimír Kováč
Ing. Ingrid Kováčová
Mgr. Viera Kováčová
Mgr. Alexandra Bodo
Jana Debnárová
Gabriela Adamcová
Mgr. Jana Šútorová
Slavomír Bajús
Mgr. Augustín Šurín
Ing. Ján Adamec
Zuzana Chlupová
Dagmar Adamcová
Ing. Magdaléna De Haas Horváthova