PEDAGÓGOVIA

1

HUDOBNÝ ODBOR

hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na husliach, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na trúbke, hra na tenore, hra na barytóne, hra na bicích nástrojoch, spev, hudobná náuka, štvorručná hra, komorná hra a obligátne nástroje.

2

TANEČNÝ ODBOR

výučba hudobno-pohybovej výchovy, tanečnej prípravy klasických, historických, ľudových, kreatívnych, moderných, džezových tancov, tancov iných národov, dejín tanca a tanečnej praxe.

3

VÝTVARNÝ ODBOR

realizácia v oblasti kreslenia, maľovania, sochárskej, priestorovej a objektovej tvorbe, umeleckej fotografii, grafickej tvorbe, počítačovej grafike a práci s materiálom.

Mgr.art. Zuzana Mičkeová

Riaditeľka ZUŠ

Pedagóg výtvarného odboru

Ľubica Lastovicová

Pedagóg hudobného odboru

hra na klavíri

Anna Horská

Pedagóg hudobného odboru

hra na klavíri

Bc. Mária Kukučková Dis.art.

Pedagóg hudobného odboru

hra na klavíri

Mgr.Tomáš Kečkéš

Pedagóg hudobného odboru

hra na klavíri, hra na keyboarde

Katarína Bošanská

Pedagóg hudobného odboru

hra na akordeóne

Mgr. Regina Kozolková

Pedagóg hudobného odboru

hudobná náuka, hra na keyboarde

Mgr. Zuzana Hudecová - Molnárová

Pedagóg hudobného odboru

hudobná náuka,
spev, hlasová výchova

Soňa Meňhertová

Pedagóg hudobného odboru

spev, hlasová výchova

Gabriela Šabová

Pedagóg hudobného odboru

spev, hlasová výchova

Mgr. Alica Danišová

Pedagóg hudobného odboru

hra na husliach

Michal Slamka

Pedagóg hudobného odboru

hra na husliach

Ladislav Kondé

Pedagóg hudobného odboru

hra na gitare

Marek Kadlec

Pedagóg hudobného odboru

hra na gitare

Vojtech Cigáň Dis.art.

Pedagóg hudobného odboru

hra na gitare

Mgr.art. Štefan Jurík

Pedagóg hudobného odboru

hra na zobcovej a priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na tenore

Miroslav Žember

Pedagóg hudobného odboru

hra na trúbke, hra na zobcovej a priečnej flaute

Mgr. Martin Partl

Pedagóg hudobného odboru

hra na bicích nástrojoch

Mgr. Michaela Borčinová

Pedagóg tanečného odboru

Mgr.art.Martin Partl

Pedagóg výtvarného odboru